Företagslån

kreditkonto - alternativ till kreditkort och mikrokrediterDet finns många olika typer av företagslån och företagskrediter, som passar olika bra i olika situationer. Ska man till exempel göra en stor engångsinvestering är det vanligen bäst med ett traditionellt lån som består av en klumpsumma, medan det företag som då och då behöver låna pengar för att finansiera sin löpande verksamt (till exempel i väntan på att motparter ska betala utställda fakturor) kan ha större nytta av att ha ett kreditutrymme beviljat i förväg som endast används vid behov och där man inte behöver utnyttja hela kreditutrymmet om det inte är nödvändigt.

De allra flesta privata långivare erbjuder företagslån, och i Sverige finns även det statliga Almi Företagspartner som erbjuder flera olika sorters företagslån för svenska företag.

Innan man ansöker om ett företagslån är det en bra idé att kolla upp vilka andra lösningar som står till buds, det kan till exempel vara så att företaget kan beviljas bidrag eller skattelättnader. Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket är tre exempel på myndigheter som har bidrag att dela ut till företag som uppfyller bidragsvillkoren.

Att använda företaget som säkerhet för ett företagslån

banklånNär man ansöker om ett företagslån är det vanligt att långivaren kräver säkerhet i företaget för att bevilja lånet. Ibland krävs även personlig borgen eller fast egendom som säkerhet.

När ett företag ställs som säkerhet för ett lån görs detta genom att företaget intecknas. En företagsinteckning gör det möjligt att ställa ett företag som säkerhet utan att faktiskt lämna över företaget i långivarens besittning. På så vis påminner det om när man ställer pantbrev för en fastighet som säkerhet för ett bostadslån.

En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom som ägs av företaget, utan detta kan skifta över tid. Det är till exempel vanligt att företag har tillgångar i form av varulager vars innehåll kontinuerligt förändras över tid.

Vissa typer av egendom är undantagna och gäller inte som säkerhet vid företagsinteckning. Två exempel på sådana egendomstyper är skepp och luftskepp, eftersom de istället pantsätts via skeppshypotek och luftskeppshypotek.

Bolagsverket är inskrivningsmyndighet

Det är Bolagsverket som är inskrivningsmyndighet för företagsinteckningar och de är också den myndighet som handhar registren för företagsinteckningar och utfärdar företagsinteckningsbrev. Ansökan om företagsinteckning ska därmed skickas till Bolagsverket.

När en företagsinteckning beviljas skrivs beslutet in i registret hos Bolagsverket och ett bevis om beslutet utfärdas i form av ett företagsinteckningsbrev.

Samtliga uppgifter i företaginteckningsregistret är offentliga.

Vill du veta vilka uppgifter som finns om ett företag i företagsinteckningsregistret? I så fall kan du beställa ett gravationsbevis från Bolagsverket. Ett gravationsbevis för ett företag visar alla uttagna inteckningar och eventuella innehavare av varje företagsinteckning.

Elektroniska företagsinteckningsbrev

Förr var företagsinteckningsbrev alltid fysiska dokument, men numera förekommer även elektroniska företaginteckningsbrev.

När ett elektroniskt företagsinteckningsbrev har utfärdas läggs det alltid in i inteckningsbrevsregistret.

Ett elektroniskt företagsinteckningsbrev anses vara överlämnat till borgenären när borgenären har registrerats som inteckningsbrevshavare i inteckningsbrevsregistret.

Den nya lagen om elektroniska företaginteckningsbrev (SFS 2008:1075) trädde i kraft den 1 mars 2009.

Stämpelskatt

Stämpelskatt ska betalas när man beviljats en företagsinteckning. Stämpelskatten är 1% av det belopp som intecknas (beräknat på fulla tusental kronor).

Exempel: Företagsinteckningen är 250 000 kronor. 250 000 kr x 0,01 = 2 500 kronor. Stämpelskatten är 2 500 kronor.